نرخ انجام تبلیغات به صورت زیر می باشد
کشور توضیحات CPM
آلمان تبلیغات شما فقط برای بازدید کننده از آلمان فعال می باشد 6000.00
آمریکا تبلیغات شما فقط برای بازدید کننده از آمریکا فعال می باشد 6000.00
انگلیس تبلیغات شما فقط برای بازدید کننده از انگلیس فعال می باشد. 7000.00
ایران تبلیغات شما فقط برای بازدید کننده از ایران فعال می باشد. 6500.00
تمام کشور تبلیغات شما برای تمامی کشورها فعال می باشد 5000.00