خوش آمدید به سیکو | کوتاه کننده لینک با کسب درآمد!

سیکو در نظر دارد تا برای اولین بار بیشترین نرخ پرداختی بابت هر بار نمایش را پرداخت نماید زیرا ما به این گزینه باور داریم که بیشترین مبلغ هر کمپین مخصوص به شما افرادی می باشد که قصد کسب درآمد را دارید و از همین رو ما بین 70 الی 90 درصد هزینه هر کمپین را به افرادی که کسب درآمد می کنند اختصاص می دهیم و وب سایت تنها 10 الی 30 درصد از هر کمپین را دریافت می کند.